Громадська організація "Київська Асоціація практикуючих психологів та психотерапевтів"

Про Асоціацію

 • Громадська організація «Київська Асоціація практикуючих психологів та психотерапевтів» (КАППП) заснована 1996 року. Зареєстрована в Управлінні юстиції Київської міської державної адміністрації (свідоцтво № 0057-96). Має статус неприбуткової організації.

  КАППП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Статутом КАППП, регламентними документами, положеннями та рішеннями загального характеру, що приймаються КАППП у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів Асоціації.

Місія КАППП

 • Забезпечення суспільних, громадських та особистісних потреб в послугах професійної психологічної допомоги та послуг, спрямованих на розвиток особистості, її психічного та психологічного здоров'я.

  Забезпечення компетентного психологічного вибору та становлення професійної діяльності, розвитку професійного самовизначення.

Структура КАППП

 • Президент КАППП

  Директор КАППП

  Колегія КАППП

  Загальні Збори членів КАППП

Членство в КАППП

 • Членство в КАППП є добровільним та індивідуальним. Членами КАППП можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають Статут КАППП, Морально-етичний кодекс члена КАППП та Декларацію про принципи діяльності члена КАППП та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань КАППП. Усі члени КАППП в своїй категорії є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків
 • Прийом в члени КАППП

 • Прийом у члени КАППП здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Президента КАППП за рішенням Колегії КАППП, яка має бути розглянута протягом 90 (дев’яноста) днів з дня подання відповідної заяви. Колегія має право відмовити у прийнятті особи в члени КАППП. Колегія має право делегувати право прийняття в члени КАППП відокремленим підрозділам КАППП або іншим статутним органам.
 • Категорії членства

 • В КАППП встановлюється дві категорії членства: дійсне та асоційоване.
 • Дійсними членами КАППП можуть бути фізичні особи що здійснюють практику в сфері діяльності Асоціації. Дійсні члени мають усі права і обов’язки згідно із Статутом КАППП.
 • Асоційованими членами КАППП можуть бути фізичні особи, що не здійснюють практику в сфері діяльності КАППП. Асоційовані члени мають усі права і обов’язки, згідно Статутом КАППП, крім права брати участь у Загальних зборах з питань затвердження Статуту, вибору Президента, членів Колегії, Директора, припинення, реорганізації КАППП. Асоційовані члени КАППП також не можуть бути обраними Президентом КАППП, членом Колегії та Директором КАППП.
 • Права членів КАППП

 • • обирати і бути обраними до керівних органів КАППП для дійсних членів, брати участь у всіх заходах, що проводяться КАППП;
 • • брати участь у Загальних зборах;
 • • брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів КАППП;
 • • звертатися до органів КАППП з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю КАППП, одержувати відповіді;
 • • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів КАППП, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Колегії та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах членів КАППП;
 • • оскаржувати рішення Загальних зборів членів КАППП до суду;
 • • одержувати інформацію з питань діяльності КАППП;
 • • звертатися до органів КАППП за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
 • • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в КАППП до прийняття рішень з цих питань;
 • • вільно виходити з КАППП за власною письмовою заявою.

  Обов’язки члена КАППП:

 • • дотримуватись положень Статуту КАППП;
 • • брати на себе зобов`язання з дотримання та виконання Морально-етичного кодексу члена КАППП;
 • • виконувати рішення керівних органів КАППП;
 • • своєчасно сплачувати вступні та членські внески у розмірах та в строки, що встановлюються Колегією КАППП;
 • • сприяти здійсненню завдань КАППП;
 • • брати участь у публічних заходах, що проводяться КАППП.
 • Членство в Організації припиняється у випадках:

 • • виходу із КАППП за власним бажанням;
 • • виключення із КАППП, за рішенням Колегії, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, Морально-етичного кодексу члена КАППП або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням КАППП, або за неучасть в діяльності організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців чи за несплату членських внесків протягом останнього року.

  Вихід з КАППП здійснюється за письмовою заявою члена КАППП на ім‘я Президента КАППП. Членство в КАППП припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

  Питання про виключення вирішується Колегією КАППП більшістю голосів її членів.

  Член КАППП не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним та КАППП.

Про проєкти

 • Цілі Організації реалізуються в формі проєктів, які забезпечують професійний рівень та якість робіт, що відповідає сучасним національнім та міжнародним критеріям та стандартам:

  з 1996 року "Організаційно-діяльнісні ігри"

  з 1996 року "Перша київська школа психотерапії" ("Київ-1", "Київ-2")

  з 1998 року "Київська школа тренерів соціально-психологічного тренінгу (СПТ)"

  з 1995 року "Рефлексійно-кваліфікаційний курс психолога-консультанта (Среда)"

  з 2002 року "Київська школа консультування"

  з 2003 року "Екіпаж-Лідер"

  з 2008 року тренінгова база "Козероги"

  з 2014 року "Методичний четвер"

  з 2014 року "Екзистенцийний коучинг"

  з 2014 року "Медіація"

Співпраця

Документація

 • Статут КАППП.

  Регламентні документи, положення та рішеннями загального характеру, що приймаються КАППП у межах її статутних повноважень.

Контакти